1. Mục đích và phạm vi thu thập

2. Phạm vi sử dụng thông tin

3. Thời gian lưu trữ thông tin